بازدید : مرتبه
تاریخ : 1389/08/4

چاه اگر در خواب چاه کندن بیند اگر به آب رسد خوب است و الا بد است به ذلت میافتد .

دزدی اگر دزدی کند بگیرنش و حبس نمایندعاشق میگردد و اگر او را بزنند قوت به دست آورد و هر گاه بکل رود کار و بارش آشفته گردد .

در خواب بیند در عالم شهرت یابد .

هرگاه در خواب روزه گیرد از علم دری بر وی گشاده گردد .

هرگاه درخواب و هرگاه در خواب گریه کند بزودی شادمان گردد.

هر گاه در خواب به  مبتلا گردد.

اگر در خواب بیند یا بخورد یا غرق شود یا در بیت الخلا افتد مال حلال رفته به حرام افتد .

از این قبیل در خواب بیند یا بازی کند به غم و غصه مبتلا گردد .

در خواب طفل گردد بعد از سن بسیار دولت بر وی روزی گردد و جوان پیر شود در خواب از بزرگ و کوچک خواری کشد .

هرگاه از گناهان توبه کند.

هر گاه بیند معبر گردد و هر گاه موی سفید را سیاه در خواب بیند ذلیل می گردد.

هر گاه کارهای وی دشوار گردد.

هر گاه مرده و به خاک رود عمرش دراز شود .

هر گاه مرده در خواب بوسه کند از غیب خبری می رسد و چیزی به دست می یابد .

در خواب زن مردم بیند مال دنیا به دست آورد .

گوشت مرده بخورد مال میراث به دست آورد .

هر گاه با مادر خود جما-ع کند به حج رود به امر خدا و هر گاه در خواب لوا-ط کند ضرری بر وی میرسد و پشیمانی می آورد .

با برادر خود جفت شود حذر کند از فتنه بدگویان و هر گاه در خواب با عمه خود جما-ع کند کار قبیح بر وی روی دهد .

هر گاه با زن خود جما-ع کند دولت و عزت به او رو می اورد  و هر گاه با کنیز خود جما-ع کند نیکی به وی روی دهد و شاد گردد.

هر گاه چشمش کنده در خواب بیند از وطن خود دور می افتد و هرگاه چشم او کور شود برادرش بمیرد و غمناک گردد .

هر گاه گوش خود را بریده در خواب بیند عمه یا خواهر یا خاله او بمیرد .

در خواب ناخن بگیرد موت جد و پدر خود را می بیند .

چنار ، سرو ، ارغوان ، صنوبر ، کاج و از این قبیل بیند عمر دراز یابد و هر درخت دیگر تعبیرش همین است .

دریا ، کشتی و ملاح در خواب بیند حق تعالی دولت بر وی کرامت فرماید و اگر دید  که به دریا رفته و گوهر آورد کیمیا گری آورد بهره ورگردد.

حصار ، برج ، قلعه و یا شهر در خواب بیند مال و دولت به دست آورده را از دست می دهد و مفلس گردد.

شمع و چراغ در دست بیند کارش به بهبودی می رود .

مسجد در خواب بیند بدی مذهب و دین می شود.

فصل بهار در خواب بیند از عمرش بر خوردار گردد و تابستان درخواب بیند عزت ، حرمت ، روزی وی گردد و پاییز در خواب بیند شاد گردد و محترم باشد و زمستان در خواب بیند محنت و غم و کدورت روی دهد .

هر گاه مرد را زن بیند عاجز و بی چیز گردد و هر گاه زن را مرد بیند کارش بالا گیرد و دولت یابد .

مهمان در خواب بیند فرزند صالح آورد .

هر گاه در خواب شبانی کند عیش و کامرانی یابد و هر گاه در خواب ساربانی بیند منصب روی دهد.

تاج بر سر در خواب بیند بهی دولت می رسد و از محنت خلاص گردد.

هر گاه سر بریده در خواب بیند مالش تلف شود از دستش می رود تا مفلس گردد.

رنگ و حنا در خواب بیند کسب به دست خود افتد .

آسیاب در خواب بیند آشفته خاطر گردد .

بیماری در خواب بیند اندکی ناخوشی میابد هر گاه از زیر بالا رود ترقی کرده و به منصب می رسد و دولت و عزت می یابد .

هر گاه از بالا به زیر آید ذلت روی دهد از منصب خود نا امید گردد.

بازار ، دکان ، تاجر ، عطار ، بقال ، و روغن فروش در خواب بیند دولت یابد و به عزت می رسد .

سیّد در خواب بیند نیک بخت شود .

هرگاه در خواب سورنا نوزاد بشنود صاحب علم و معرفت گردد.

مؤذن در خواب بیند از گناه پاک شود .

هر گاه در خواب ریسمان بازی بیند علم می خواند .

هر گاه رشته در خواب بیند زود به سفر می رود و عازم ولایت غربت نماید.

طهارت ، وضو ، غسل و کیسه کشیدن در خواب بیننده خوشدل و عزیز و مکرم گردد.

اگر اعضای بدن خود را بریده بیند از گناه بیرون آید اگر موی سر خود را دراز بیند ناخوش می شود و باید صدقه داد.

 اگر بیند دندان بالایش افتاده خواب بینده مرگ پدر و خویشان پدری را می بیند و اگر دندان پایین او بیفتد مرگ مادر و خویشان مادری را بیند.

اگر چشم خود را کور بیند دل شکستگی و غم روی می دهد اگر دست خود را بریده بیند مرگ برادر بیند اگر پای خود را بریده بیند بیند خواهرش وفات می کند.

اگر خود را برهنه بیند از دست خلق رهایی یابد اگر بیند که خود را شانه می کند از گناه بیرون آید و اگر سر تراشید سر خودرا بیند از غم خلاص شود .

 اگر حجامت در خواب بنید به دولت و راحتی برسد .

اس ام اس جدید
طبقه بندی: تعبیر خواب، 
برچسب ها: , تعبیر خواب :موارد دیگر , چاه اگر در خواب چاه کندن بیند اگر به آب رسد خوب است و الا بد است به ذلت میافتد . , تعبیر خواب :باغ و سبزه زار , تعبیر خواب :خنده کندغمناک گردد , تعبیر خواب :زخم یا زخم دار بیند , تعبیر خواب :قرض , تعبیر خواب :نجاست , تعبیر خواب :قمار , نرود , شطرنج و سایر آلات بازی , تعبیر خواب :محاسن خود را در خواب تراشید , تعبیر خواب :تعبیر خواب : , تعبیر خواب :پیر , جوان شود
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1389/08/4

باران درخواب بیند که میبارد ارزانی می شود و روزی او زیاد گردد .

اگر برف درخواب بیند ارزانی و خوشحالی دهد و چناچه تگرگ در خواب بیند چیز کمی به دست می آید .

اگر رعد و برق در خواب بیند خبری خوش پدید آید .

اگر شمع ، چراغ و روشنی درخواب بیند از مذلت بیرون آید و گشایش کارها روی دهد.

اگر تاریکی درخواب بیند کدورت و غم بر وی رسد و اگر تنور و اجاق و آتش در خواب بیند یا خود روشن کند حلال به دست آورد .

سیل در خواب بیند که می آید لشگر کشی می گردد .

آب صاف در خواب بیندبه عزت می رسد .

آتش عظیم در خواب بیند سرو کارش به ظلام می افتد از حاکمان ضرری بیند.

طوفان در خواب بنید کار و بارش پریشان و مغشوش گردد.

اس ام اس جدید
طبقه بندی: تعبیر خواب، 
برچسب ها: , تعبیر خواب :برف و باران و روشنی , باران درخواب بیند که میبارد ارزانی می شود و روزی او زیاد گردد .
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1389/08/4

اگر در خواب فیل بیند منفعت بر وی می رسد و اگرفیل مرده رابیند پادشاهی می میرد.

اگر بر اسب سوار شود به مراد دل می رسد و دولت پیش آید .

هر گاه اسب بیند و سوار نشود بر مراد رسد و هر گاه اسب بسیار بیند باز هم حکم دارد و زن محتشم به عقد خود در آورد.

اگر بر استر سوار شود یا بیند و سوار نشود دولت بسیار به دست آورد.

اگر خر بیند و سوارشود به بزرگی ، عزت و حشمت می رسد.

اگر شتر بیند به دولت و عزت میرسد و اگر سوار شود به مراد می رسد و اگر نزدیک گردن سوار شود عمر بسیار یابد و اگر نزدیک دمش سوار شود عمرش به آخر رسیده باشد و اگر از شتر بیافتد اجلش رسیده است.

اگر گاو ، گاومیش از نر و ماده در خواب بینداگر فربه است ارزانی شود و اگر لاغر است قحطی و گرانی باشد.

اگر گوسفند در خواب بیند جمعیت یابد و نعمت وافر به دست آورد.

اگر بز در خواب بیند به دولت می رسداگر بز کوهی ، نخجیر ، گاو کوهی و شکار در خواب بیند به حرمت ، عزت رسد.

اگر خرگوش در خواب بیند دختر پدید آورد و بامی درخواب بیند به مرتبه بزرگی می رسد.

اگر شیر بیند نعمت وافر به دست آید و به شغل نیکو مشغول گردد.

اگر پلنگ، یوز و ببر در خواب بیند به شغل نیکو مشغول شود چنانچه از وی منفعت یابد.

اگر خرس و خوک در خواب بیند ضرر می کند و غمگین می گردد.

اگر سگ و گرگ در خواب بیند دشمن پدید آورد.

اگر گربه در خواب بیند دوست طمع کار پدید آید.

اگر موش در خواب بیند ضرر بسیاری بر وی رسد صدقه باید داد.

اگر شغال در خواب بیند تنگ دست گردد و کفتار در خواب بیند ذلت روی دهد .

 اگر کلاغ در خواب بیند دشمن بد گو به او رسد و بلبل ، قمری ، طوطی ، فاخته ، کبوتر ، کبک

 و گنجشک بیند شادی و عیش و طرب و دل خوشی و خوشحالی و سرور می بیند .

سیمرغ در خواب بیند در ولایت دیگر وطن گیرد .

خروس در خواب بیندعقل او زیاد گردد.

هر گاه پلنگ و مرغ آبی و درنا و از این قبیل در خواب بیند مهتر شود و به مرتبه بزرگی می رسد .

زنبور در خواب بیند به مطلب خود می رسد .

هر گاه عقرب و گزنده دیگر در خواب بیند سر شکستگی روی می دهد .

اس ام اس جدید
طبقه بندی: تعبیر خواب، 
برچسب ها: , تعبیر خواب :در بیان حیوانات , اگر در خواب فیل بیند منفعت بر وی می رسد و اگرفیل مرده رابیند پادشاهی می میرد.
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1389/08/4
شیرینی ها قند ، نبات ، حلویات ، انگبین و مثل اینها در خواب بیند جمله تعلق به خوشدلی و شادمانی و نعمت و عزت و دولت دارد . هر گاه از شیرینی ها در خواب بخورد در میان خلایق عزیز و شیرین گردد و زن خوب به خانه می آورد و همه شیرینی ها این حکم را دارد

اس ام اس جدید
طبقه بندی: تعبیر خواب، 
برچسب ها: , تعبیر خواب : شیرینی ها و تنقلات , شیرینی ها قند , نبات , حلویات , انگبین و مثل اینها در خواب بیند جمله تعلق به خوشدلی و شادمانی و نعمت و عزت و دولت دارد .
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1389/08/4

میوه جات اگر در خواب بیند روزی و مفعت می یابد و شادمان گردد .

اگر انگور سیاه در خواب بیند غم و غصه و رنج یابد و صدقه می باید داد اگر خربزه ، هندوانه و خیار در خواب بیند باز شادمان می گردد.

اگر سیب ترش یا بهِ ترش یا انارترش در خواب بیند غمناک و اندوهناک می گردد .

اگر شده مثلو مثل اینها در خواب بیند از دوستان شادی می رسد .

اگر جوز ،  و مثل اینها در خواب بیند یا شکند صحبت بخیلان روزی او می گردد .

اگر انار ،و .... در خواب بیند فرزند ذکور میابد و به مراد دل می رسد .

اس ام اس جدید
طبقه بندی: تعبیر خواب، 
برچسب ها: , میوه جات اگر انگور سفید در خواب بیند روزی و مفعت می یابد و شادمان گردد . , میوه خشک , تعبیر خواب : موم , کشمش , مورد , انجیر , تعبیر خواب : سیب , آمرد , زرد آلو , تعبیر خواب :بادام , پسته , فندق , شاه بلوت , تعبیر خواب :انگور سفید
ارسال توسط نوید

گندم روزی شخص بیننده زیاد می شود .

جو بیننده از جایگاهی که امید ندارد نفع می برد .

ارزن خواب بیننده از نا کسان روزی یابد .

عدس و ماش و لوبیا خواب بیننده روزی او زیاد شود و تندرستی پدید آید .

کرباس و پنبه و ریسمان خواب بیننده از دنیا خیر ، برکت و عزت یابد و دراو منفعت باشد .

کنجد و کرچنگ و مثل اینها در خواب ببیند کارش بالا گیرد و شادمان می گردد.

روغن گوسفند در خواب بیند از جایی نفع یابد و روغن کنجد ، زیتون یا روغن بزرگ و غیره در خواب روزی حلال است .

برنج ،بادام و چهار مغز اگر در خواب بیند یا بشکند از قوم یا ارقاب او به کسی از سفر به سلامت آید .به غایت شادمان می گردد.

پنیر نازه یا کهنه در خواب بیند مال به دست او آید.

ترب ، زردک ، شلغم اگر در خواب بیند نعمت بر وی فراخ میگردد و سرکه و ترشیها اگر در خواب بیند دلیل تندرستی و راحتی است .

خرما اگر در خواب بیند به مرتبه می رسد .

هرگاه طعام هر چیز پختنی دیگر در خواب بیند از عمر خود کامیاب گردد

گوشت پخته در خواب بیند روزی حلال میباشد و اگر گوشت خام بیند روزی حرام یابد .

شر-اب در خواب بخورد روزی حرام یابد .

شیر ، ماست ، سر شیر و سرکه در خواب بیند دولت و عزت یابد .

نان و حلوا در خواب بیند یا بخورد از کسی بر وی نفع می رسد .

شوربای ترش در خواب بیند از مذلت بیرون آید .

ادویه جات مثل هل ، میخک ، دارچین ، زیره و زعفران و جوز در خواب بیند خوشحال گردد.

اس ام اس جدید
طبقه بندی: تعبیر خواب، 
برچسب ها: , گندم روزی شخص بیننده زیاد می شود . , تعبیر خواب : غلات , روغن ها و خوراکی های دیگر
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1389/08/4

جنگ و خصومت بیننده از آن خواب شادمان میگردد.

تیغ ، کارد ، تیر ، نیزه و زره در خواب بیند که پوشیده است یا بدست دارد قوت یابد و شادمان شود از سلطان و بزرگان نعمت به او می رسد .

قلعه یا حصار خواب بیننده از غم  و غصه بیرون می آید و به مراد خود می رسد .

اگر در خواب بالاخانه و کوشک مناره و یا کنگره یا بلندی دیگر بیند مرتبه اش بلند می شود و عمرش دراز می شود و دولت وعزت می یابد.

 اگر در زمین شیب دار یا جای گودی ی اسرازیری در خواب بیند از مرتبه خودش پست تر آید از برای احوالش تنزل پدید آید و اندوهناک گردد.

اس ام اس جدید
طبقه بندی: تعبیر خواب، 
برچسب ها: , تعبیر خواب :جنگ و دشمنی , جنگ و خصومت بیننده از آن خواب شادمان میگردد.
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1389/08/4

طلا در خواب بیند به او میدهند نفع به او می رسد .

نقره در خواب بیند به او نفع میرسد و شادمان می گردد.

مس و برنج و سیم سیاه و قلع و سرب و آهن در خواب بیند اندکی رنج به او می رسد آخر الامر شادمان می گردد.

الماس و یاقوت و زمرد و زبرجد و مروارید و فیروزه و گوهر و سایر جواهرات درخواب بیند حق تعالی عزت و دولت و فرزند و نعمت و شفقت عنایت می فرماید.

اگر مروارید ریزه بیند دولت یابد و ذخیره بدست آید مروارید بزرگ بیند از غایب دولت به دست آید و صاحب عزت میشود .

انگشتر دیدن انگشتر نقره یا زر یا به دست کردن آن سرور یا  حاکم میگردد واگر نگین آن جواهر زرد باشد منعم میگردد و هر نوع انگشتر باشد تعبیرش عزت و حرمت است .

اس ام اس جدید
طبقه بندی: تعبیر خواب، 
برچسب ها: , طلا در خواب بیند به او میدهند نفع به او می رسد . , تعبیر خواب :طلا و جواهرات
ارسال توسط نوید
آخرین مطالب
(تعداد کل صفحات:2)      [1]   [2]  

پر بازدید ترین ها :

اس ام اس های ارسالی شما

کسب درآمد تضمینی برای مدیران سایت ها و وبلاگ های پر بازدید

تعبیر خواب

پیامک بوسه

کد آهنگ پیشواز 

خداوند و انسان خیلی قشنگه حتما بخونید

اخراج کارمند زن از بانک به دلیل زیبایی بیش از حد

عکس های جالب

اطلاعات کامل در مورد جن ها !

آموزش فال قهوه

دختر افغانی، ملکه زیبایی انگلستان شد!!

تست جذاب عشق

متن آهنگ شادمهر " انتخاب "

ْْْطالع بینی نام شما

احضار ارواح ( روش ها و هشدارها )

فال ورق یا همان پاسور ( فال احساس )

اب کردن چربی های شکم

شخصیت افراد از نوع خوابیدن

پسر می خواهید یا دختر؟

24 ساعت از زندگی دخترا و پسرا

فروغ فرخ زاد و فریدون مشیری

نحوه مخ زدنآرشیو مطالب
صفحات جانبی
لینک های +3
تبلیغات